Zakres i forma projektu domu jednorodzinnego

Dobry projekt budowlany domu jednorodzinnego powinien zawierać kilka istotnych elementów, bez których uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę będzie niemożliwe. Oprócz elementów niezbędnych, czyli takich które wymagane są przez przepisy prawa budowlanego jest kilka takich bez których nie uda się poprawnie wybudować domu.

Poniżej prezentujemy elementy, które powinien zawierać projekt budowlany domu – wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).  .

Wymagania dotyczące formy projektu:

– strona tytułowa zawierająca nazwę i adres obiektu, numery działek, nazwę i adres inwestora, nazwę i adres jednostki projektowej, imiona i nazwiska

projektantów z podanymi numerami uprawnień budowlanych oraz datę wykonania i podpisy,

– na rysunkach wchodzących w skład projektu należy umieścić metrykę projektu zawierającą nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł, skalę i numer rysunku, imię i nazwisko projektanta, specjalność i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis,

– wszystkie strony projektu i załączniki powinny być ponumerowane

– projekt powinien być oprawiony trwale w okładkę formatu A-4

Składowe projektu budowlanego:

– projekt zagospodarowania ternu zawierający część opisową i rysunkowa. Część opisowa winna zawierać wszystkie istotne wskaźniki i wymiary związane z zagospodarowaniem terenu, część rysunkowa powinna zawierać rysunek wykonany na oryginale mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 pokazujący lokalizację budynku na działce, przebieg sieci i instalacji, wjazd na działkę, miejsca parkingowe oraz niezbędne wymiary.

– Projekt architektoniczno-budowlany zawierający minimum projekt architektoniczny, najczęściej również projekt konstrukcyjny. Opracowanie winno zawierać opis, zestawienie powierzchni, obliczenia statyczne oraz część rysunkową, jeśli to projekt nowego domu to rysunki w powinny być w skali 1:100

Z dodatkowych spraw o których czasem się zapomina warto wymienić potrzebę załączenia wraz z projektem oświadczenia projektantów o

wykonaniu projektu z obowiązującymi przepisami oraz normami oraz kopie zaświadczeń potwierdzających przynależność projektantów do zawodowej izby inżynierów budownictwa lub architektów oraz kopię uprawnień budowlanych. Wszelkie kopie, które stanowią załączniki do projektu budowlanego powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Gotowe projekty domów jednorodzinnych wymagają adaptacji do istniejących warunków – co wymaga przeprojektowania fundamentów oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu.